analyse: welke landen zijn historisch verantwoordelijk voor klimaatverandering?

Historische verantwoordelijkheid voor klimaatverandering staat centraal in debatten over klimaatrechtvaardigheid.

geschiedenis is belangrijk omdat de cumulatieve hoeveelheid kooldioxide (CO2) die sinds het begin van de industriële revolutie wordt uitgestoten nauw verbonden is met de 1,2 C opwarming die al heeft plaatsgevonden.In totaal hebben mensen sinds 1850 ongeveer 2.500 miljard ton CO2 (GtCO2) in de atmosfeer gepompt, waardoor minder dan 500GtCO2 van het resterende koolstofbudget onder de 1,5 C van de opwarming blijft.

dit betekent dat de wereld tegen het einde van 2021 gezamenlijk 86% van het koolstofbudget zal hebben doorgebrand voor een 50-50 kans om onder 1,5 C te blijven, of 89% van het budget voor een twee derde kans.

in dit artikel, Carbon Brief kijkt naar nationale verantwoordelijkheid voor historische CO2-emissies van 1850-2021, actualisering van de analyse gepubliceerd in 2019.

voor het eerst omvat de analyse CO2-emissies van landgebruik en bosbouw, naast die van fossiele brandstoffen, wat de top 10 aanzienlijk verandert.
op de eerste plaats op de ranglijsten hebben de VS sinds 1850 meer dan 509GtCO2 vrijgegeven en zijn zij verantwoordelijk voor het grootste aandeel van de historische emissies, zo blijkt uit een korte Koolstofanalyse, met ongeveer 20% van het mondiale totaal.

Video toont, per gerangschikt land, de cumulatieve CO2-emissies van fossiele brandstoffen, landgebruik en bosbouw, 1850-2021 (miljoen ton). Rechtsonder, het resterende koolstofbudget om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5C (50-50 kans). Animatie door Tom Prater voor Carbon Brief.China is een relatief verre tweede, met 11%, gevolgd door Rusland (7%), Brazilië (5%) en Indonesië (4%). Dit laatste paar behoort tot de top 10 van de grootste historische uitstoters, vanwege CO2 uit hun land.

Climate Justice

dit artikel maakt deel uit van een week durende speciale serie over climate justice.

 • analyse: diepgaand Q&A: Wat is “klimaatrechtvaardigheid”?
 • analyse: gebrek aan diversiteit in klimaatwetenschappelijk onderzoek
 • klimaatrechtvaardigheid: De uitdaging van een “rechtvaardige overgang” in de landbouw
 • deskundigen: Waarom is “klimaatrechtvaardigheid” belangrijk?
 • onderzoekers: de barrières voor klimaatwetenschap in het mondiale zuiden
 • gastpost: een aanpak van inheemse volkeren voor klimaatrechtvaardigheid

ondertussen zijn grote postkoloniale Europese landen, zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, goed voor respectievelijk 4% en 3% van het mondiale totaal, exclusief de overzeese emissies onder koloniale heerschappij.

deze nationale totalen zijn gebaseerd op territoriale CO2-emissies, waarbij wordt aangegeven waar de emissies plaatsvinden. Daarnaast wordt in de analyse gekeken naar de impact van verbruiksgebaseerde emissieberekening om de handel in koolstofintensieve goederen en diensten weer te geven. Dergelijke rekeningen zijn alleen beschikbaar voor de laatste decennia, ook al zal de handel invloed hebben gehad op de nationale totalen in de moderne geschiedenis.

de analyse onderzoekt vervolgens de cijfers in relatie tot de bevolking, waar de wil van China en India naar beneden vallen in de ranglijst. Met name de ranglijsten per hoofd van de bevolking hangen sterk af van de gebruikte methodologie en – in tegenstelling tot cumulatieve emissies in het algemeen – houden deze cijfers niet rechtstreeks verband met de opwarming van de aarde.

ten slotte geeft dit artikel een gedetailleerde uitleg van de gegevens achter de analyse, waar deze vandaan komt en hoe deze is samengesteld, met inbegrip van veronderstellingen, onzekerheid en veranderende grenzen.

 • Waarom cumulatieve CO2-aangelegenheden
 • Nationale verantwoordelijkheid voor de historische emissies
 • Cumulatieve consumptie-uitstoot
 • Cumulatief per hoofd van de uitstoot
 • Methodologie: de Fossiele gegevens
 • Methodologie: Industriële baseline
 • Methodologie: Veranderende grenzen
 • Methodologie: landgebruik, emissies

Waarom cumulatieve CO2-aangelegenheden

Er is een directe lineaire relatie tussen de totale hoeveelheid CO2 die vrijkomt door de menselijke activiteit en het niveau van de opwarming van de aarde aan het aardoppervlak. Bovendien heeft de timing van een ton CO2-uitstoot slechts een beperkte impact op de hoeveelheid opwarming die het uiteindelijk zal veroorzaken.

dit betekent dat de CO2-uitstoot van honderden jaren geleden nog steeds bijdraagt aan de verwarming van de planeet – en de huidige opwarming wordt bepaald door de cumulatieve totale CO2-uitstoot in de tijd.

dit is de wetenschappelijke basis voor het koolstofbudget, de totale hoeveelheid CO2 die kan worden uitgestoten om onder een bepaalde temperatuurgrens te blijven.

het verband tussen cumulatieve emissies en opwarming wordt gemeten door de “transient climate response to cumulative emissions” (tcre), die door het laatste rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) wordt geschat op 1,65 C per 1.000 bn ton koolstof (0,45 C per 1.000 gtco2).De analyse van Carbon Brief voor dit artikel toont aan dat de mens sinds 1850 ongeveer 2.504GtCO2 in de atmosfeer heeft uitgestoten,een cijfer dat overeenkomt met die van het IPCC en het Global Carbon Project, een internationale inspanning om jaarlijks koolstofemissies en-putten te kwantificeren.Op basis van de TCRE komen deze cumulatieve CO2 – emissies overeen met een opwarming van ongeveer 1,13 C-en bereikten de temperaturen in 2020 ongeveer 1,2 C boven het pre-industriële niveau.

(dit artikel heeft geen betrekking op emissies van niet-CO2-broeikasgassen of aërosolen, die voornamelijk van korte duur zijn en dus niet op dezelfde manier accumuleren als CO2. Het opwarmende effect van niet-CO2-gassen wordt ruwweg gecompenseerd door de koeling uit aërosolen.)

onderstaande grafiek laat zien hoe snel de wereldwijde CO2-uitstoot de afgelopen 70 jaar is gestegen. Er wordt ook gewezen op het verschil tussen de CO2-emissies van fossiele brandstoffen en cement, in grijs weergegeven, in vergelijking met die van landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF, groen).

jaarlijkse wereldwijde CO2-emissies van fossiele brandstoffen en cement en van landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw

jaarlijkse wereldwijde CO2-emissies van fossiele brandstoffen en cement (donkergrijs) en van landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (groen), 1850-2021, miljarden tonnen. Bron: Carbon korte analyse van cijfers van het Global Carbon Project, CDIAC, Our World in Data, Carbon Monitor, Houghton and Nassikas (2017) en Hansis et al (2015). Grafiek door Carbon Brief met behulp van Highcharts.

op mondiaal niveau zijn de emissies door landgebruik en bosbouw de afgelopen twee eeuwen relatief consistent gebleven. Ze bedroegen ongeveer 3GtCO2 in 1850 en staan op ongeveer 6GtCO2 vandaag, ondanks enorme verschuivingen in regionale patronen van ontbossing in de tijd.

(een zichtbare piek in 1997 werd veroorzaakt door wijdverspreide bosbranden in Indonesië en andere delen van Azië, later beschreven als een “ongekende ecologische ramp”.)

daarentegen zijn de emissies van fossiele brandstoffen de afgelopen 30 jaar verdubbeld, in de afgelopen 60 jaar verviervoudigd en in de afgelopen eeuw bijna verviervoudigd. De 0,2gtco2 die in 1850 vrijkwam, is slechts een half procent van de ongeveer 37GtCO2 die waarschijnlijk in 2021 zal worden uitgestoten.

hoewel het overgrote deel van de CO2-emissies vandaag de dag afkomstig is van de verbranding van fossiele brandstoffen, heeft menselijke activiteit, zoals ontbossing, een belangrijke bijdrage geleverd aan het cumulatieve totaal.

veranderingen in landgebruik en bosbouw voegden in de periode 1850-2021 ongeveer 786 gtco2 toe, wat neerkomt op bijna een derde van het cumulatieve totaal, waarbij de resterende twee derde (1,718 gtco2) afkomstig was van fossiele brandstoffen en cement.

bij het toewijzen van nationale verantwoordelijkheid voor de huidige opwarming is het daarom onmogelijk om de belangrijke bijdrage van CO2-emissies als gevolg van veranderingen in landgebruik en Bosbouw te negeren.

bij elkaar opgeteld bedragen de cumulatieve emissies tussen 1850-2021 ongeveer 86% van het koolstofbudget voor een even grote kans om onder 1,5 C te blijven, of 89% van het budget voor een twee derde kans.

naarmate de emissies zijn toegenomen, is het koolstofbudget in een steeds sneller tempo opgebruikt, waarbij alleen al in de afgelopen 40 jaar de helft van het cumulatieve totaal sinds 1850 is vrijgekomen.

vanaf het begin van 2022 zou het resterende budget van 1,5 C (50% kans) binnen 10 jaar worden opgebruikt, als de jaarlijkse emissies op het huidige niveau blijven – en het budget voor een twee derde kans om onder 1,5 C te blijven zou slechts zeven jaar duren.

nationale verantwoordelijkheid voor historische emissies

de vraag wie verantwoordelijk is voor het gebruik van het koolstofbudget is duidelijk cruciaal in de context van debatten over klimaatrechtvaardigheid. Er wordt gesproken over de verantwoordelijkheid voor het omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering tot nu toe – en wie het meeste zou moeten doen om verdere opwarming te voorkomen.

het toewijzen van verantwoordelijkheid is echter verre van eenvoudig. In de analyse van Carbon Brief wordt in de eerste plaats gekeken naar cumulatieve nationale territoriale emissies, aangezien dit de manier is waarop de beschikbare gegevens worden gepresenteerd.

(alternatieve benaderingen worden verderop in het artikel besproken.)

in losse termen geven cumulatieve nationale toewijzingen” verantwoordelijkheid ” voor historische emissies aan het moderne land dat het grondgebied bezet dat in het verleden is uitgestoten. Het is duidelijk dat het verschuiven van territoriale eigendom en de eenwording en ontbinding van landen de zaken compliceren (zie hieronder).

op basis hiervan – en met inbegrip van alle menselijke bronnen van CO2-toont bovenstaande animatie voor het eerst de landen die het meest verantwoordelijk zijn voor historische emissies, aangezien deze zich in de periode 1850-2021 accumuleren.

elke staaf, gemarkeerd met een eigentijdse nationale vlag, geeft de cumulatieve emissies van een land in de tijd weer en is volgens de kaart in de rechterbovenhoek van kleur gecodeerd per regio van de wereld.

het jaar en de omvang van het resterende koolstofbudget voor 1,5 C dat na verloop van tijd wordt opgebruikt, worden rechtsonder aangegeven.

de geschiedenis van de nationale CO2-emissies is ook een geschiedenis van ontwikkeling. Terwijl de veranderende posities in de ranglijsten betrekking hebben op een veelheid van factoren, komen er enkele brede thema ‘ s naar voren.

in de eerste decennia van de tijdlijn werd de wereldwijde CO2-uitstoot gedomineerd door veranderingen in landgebruik en bosbouw en dit komt tot uiting in de top 10 in de animatie.

In deze periode waren de grootste emittenten voornamelijk geografisch uitgestrekte landen die hun gematigde bossen kappen voor landbouwgrond en voor brandstof, zoals de VS, Rusland en China.

in de VS bijvoorbeeld, verspreidde zich een golf van kolonisten over het continent van oost naar west, na hun “manifeste lot” en het vrijmaken van land voor landbouw als ze gingen.Tegelijkertijd beginnen enkele Europese landen (die hun land voor 1850 grotendeels voor landbouw hadden vrijgemaakt) de ranglijst te verhogen omdat zij in de greep van de industrialisatie van kolen zaten, waaronder Frankrijk, Duitsland en-vooral – het Verenigd Koninkrijk.

hoewel deze landen hun emissies in de afgelopen decennia aanzienlijk hebben verminderd, blijven zij vandaag de dag een van de belangrijkste bijdragers aan de historische opwarming.De regenwoudlanden van Brazilië en Indonesië werden aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw ook ontbost door kolonisten die rubber, tabak en andere marktgewassen verbouwden. Maar de ontbossing begon “in alle ernst” vanaf ongeveer 1950, met inbegrip van de veeteelt, houtkap en palmolieplantages.

De VS blijft in de eerste plaats voor de cumulatieve CO2-uitstoot in de hele timeseries, zoals de ontwikkeling vervolg eerst met wijdverbreide gebruik van steenkool, met de komst van de auto.Eind 2021 zullen de VS meer dan 509GtCO2 hebben uitgestoten sinds 1850. Met 20,3% van het mondiale totaal is dit veruit het grootste aandeel en wordt dit geassocieerd met ongeveer 0,2 C opwarming tot nu toe.

dit wordt weergegeven in de onderstaande grafiek, waarin ook het cumulatieve totaal van elk land wordt uitgesplitst in emissies ten gevolge van het gebruik van fossiele brandstoffen (grijs) of door veranderingen in landgebruik en bosbouw (groen).

de 20 grootste bijdragers aan cumulatieve CO2-emissies 1850-2021

de 20 grootste bijdragers aan cumulatieve CO2-emissies 1850-2021, miljarden tonnen, uitgesplitst in subtotalen van fossiele brandstoffen en cement (grijs), alsmede landgebruik en bosbouw (groen). Bron: Carbon Brief analysis of figures from the Global Carbon Project, CDIAC, Our World in Data, Carbon Monitor, Houghton and Nassikas (2017) en Hansis et al (2015). Grafiek door Carbon Brief met behulp van Highcharts.

op de tweede plaats is China, met 11,4% van de cumulatieve CO2-emissies tot nu toe en ongeveer 0.1C van opwarming. Terwijl China gedurende de hele tijd hoge landgerelateerde emissies heeft gekend, is de snelle, kolengestookte economische boom sinds 2000 de belangrijkste oorzaak van zijn huidige positie.

(zie de methodologie voor meer informatie over het pre-industriële steenkoolgebruik in China.)

Ontvang onze gratis dagelijkse Briefing voor een overzicht van de afgelopen 24 uur van de media-aandacht voor Klimaat en energie, of onze wekelijkse Briefing voor een overzicht van onze content van de afgelopen zeven dagen. Vul hieronder uw e-mailadres in:China ‘ s CO2-uitstoot is sinds 2000 meer dan verdrievoudigd, waardoor de VS de grootste jaarlijkse uitstoot ter wereld is geworden, die verantwoordelijk is voor ongeveer een kwart van het huidige jaarlijkse totaal.Rusland staat op de derde plaats, met ongeveer 6,9% van de wereldwijde cumulatieve CO2-uitstoot, gevolgd door Brazilië (4,5%) en Indonesië (4,1%). Met name de bovenstaande grafiek laat zien hoe deze laatste paar in de top 10 staan, grotendeels als gevolg van hun emissies als gevolg van ontbossing, ondanks relatief lage totalen als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Duitsland, op de zesde plaats met 3.5% van de cumulatieve emissies dankzij de steenkoolafhankelijke energiesector illustreert hoe de landsectoren van sommige landen cumulatieve CO2-putten zijn geworden in plaats van bronnen, omdat bomen zijn teruggekeerd naar voorheen ontboste gebieden.

(de voor dit artikel gebruikte gegevens zijn gebaseerd op de wetenschappelijke benadering van de boekhouding van emissies in landgebruik, die verschilt van die welke wordt gebruikt in de officiële inventarissen die bij de VN zijn ingediend. Het verschil, dat betrekking heeft op wat wordt gerekend als een “menselijke” versus “natuurlijke” bron of sink van CO2, werd onderzocht in een Carbon korte gast post eerder dit jaar gepubliceerd.)

India staat op de zevende plaats in de ranglijst, met 3,4% van het cumulatieve totaal – net boven het Verenigd Koninkrijk, op 3,0% – als gevolg van een hogere bijdrage van veranderingen in landgebruik en bosbouw.

Japan met 2,7% en Canada, met 2,6%, sluiten de top 10 van grootste bijdragen aan historische emissies af. De emissies van het internationale vervoer door de luchtvaart en de scheepvaart, die bijna altijd buiten de nationale inventarissen en doelstellingen vallen, zouden als “natie”op de elfde plaats komen.

cumulatieve consumptie-emissies

een veel voorkomend argument in klimaat-Justitie gesprekken is dat sommige landen hun territoriale emissies in eigen land hebben verminderd, maar nog steeds afhankelijk zijn van koolstofrijke goederen die uit het buitenland worden ingevoerd.

Verbruiksgebaseerde emissierekeningen geven de volledige verantwoordelijkheid aan degenen die de met fossiele energie geleverde producten en diensten gebruiken, waardoor het totaal voor grote exporteurs, zoals China, wordt verminderd.

er zijn praktische uitdagingen bij het verzamelen van dergelijke rekeningen, die gebaseerd zijn op Gedetailleerde handelstabellen. Als zodanig zijn ze alleen beschikbaar voor de jaren sinds 1990, ondanks het feit dat de internationale handel in koolstofintensieve producten door de moderne geschiedenis heen heeft plaatsgevonden.

ondanks deze beperkingen is het mogelijk het effect van verhandelde CO2 op de cumulatieve emissies van landen te onderzoeken, zoals weergegeven in de onderstaande grafiek. De grijze balken geven de cumulatieve nationale emissies op territoriale basis weer, waarbij de lichtgrijze brokken CO2 aangeven in verband met de uitvoer en de rode brokken de emissies in ingevoerde goederen en diensten weergeven.

met name zijn de 19 beste landen op basis van hun cumulatieve consumptie – emissies op territoriale basis hetzelfde als de 19 beste landen-en geen van de 10 beste verschuivingsposities in de ranglijsten. Dit ondanks het feit dat sommige landen nu een veel grotere CO2-voetafdruk hebben dan hun territoriale totaal.

de 20 grootste bijdragers aan cumulatieve op verbruik gebaseerde CO2-emissies 1850-2021

de 20 grootste bijdragers aan cumulatieve op verbruik gebaseerde CO2-emissies 1850-2021, miljarden tonnen. Grijze balken geven de emissies op territoriale basis aan, waarbij de uitgevoerde CO2 in lichtgrijs en de invoer in rood wordt weergegeven. Bron: Carbon Brief analysis of figures from the Global Carbon Project, CDIAC, Our World in Data, Carbon Monitor, Houghton and Nassikas (2017) en Hansis et al (2015). Grafiek door Carbon Brief met behulp van Highcharts.

hoewel de belangrijkste ranglijsten niet veranderen als gevolg van het gebruik van op consumptie gebaseerde emissierekeningen, draagt de verschuiving wel bij aan het aandeel van de verantwoordelijkheid dat aan rijke landen wordt toegekend.

de VS en Japan winnen elk met 0,3 procentpunt van het mondiale cumulatieve totaal, terwijl Duitsland en het Verenigd Koninkrijk elk met 0,2 procentpunt toenemen, terwijl het aandeel van China met 1,1 punten daalt en dat van Rusland met 0,5.

merk op dat de verbruiksberekening die hier wordt gebruikt alleen CO2 uit fossiele brandstoffen en cement omvat, zodat de cumulatieve totalen van Brazilië en Indonesië nauwelijks veranderen.

merk ook op dat de onbeschikbaarheid van op verbruik gebaseerde rekeningen vóór 1990 betekent dat eerdere koolstofintensieve handel van de analyse is uitgesloten. Het Verenigd Koninkrijk, als de oorspronkelijke “werkplaats van de wereld” in de 19e eeuw, exporteerde grote hoeveelheden energie – en koolstof-intensieve goederen.

andere industrialiserende landen, zoals de VS en Duitsland, deden hetzelfde en speelden, zoals in een krant van 2017 wordt gesteld, een soortgelijke rol als de huidige China ‘ s:

“tegenwoordig wordt China vaak gezien als de werkplaats van de wereld en produceert het grote hoeveelheden goedkope consumptiegoederen voor anderen. Een eeuw geleden speelden Groot-Brittannië en Duitsland (samen met de Verenigde Staten) een soortgelijke rol, zowel voor Europa als wereldwijd.”

in 1890 had bijna 20% van het energiegebruik in het Verenigd Koninkrijk betrekking op geëxporteerde goederen, wat betekent dat een vergelijkbaar deel van de CO2-uitstoot in het buitenland zou zijn toegewezen op basis van verbruiksrekeningen.

Verbruiksgebaseerde boekhouding biedt echter nog steeds geen volledige oplossing voor de kwestie van de verantwoordelijkheid voor emissies, aangezien beide zijden van een handelsrelatie waarschijnlijk financieel zullen winnen.

in de moderne context heeft slechts één kant van die relatie volledige soevereiniteit over de betrokken CO2-uitstotende activiteiten – hoewel het een ander verhaal zou zijn geweest onder historisch koloniaal bewind.

een derde benadering is producenten van fossiele brandstoffen verantwoordelijk te stellen voor de CO2 die vrijkomt wanneer hun kolen, olie of gas worden verbrand. Dit idee wordt vaak genoemd in verband met de” uitstoot in het kader van scope 3 ” van oliemaatschappijen, of bij het bespreken van grote exporteurs van fossiele brandstoffen, zoals Australië.

nationale emissies op productiebasis zijn momenteel echter niet beschikbaar en zonder zorgvuldige boekhouding zou dit het risico kunnen inhouden dat CO2 op één plaats wordt geproduceerd en elders wordt gebruikt.

cumulatieve emissies per hoofd van de bevolking

het idee van nationale verantwoordelijkheid heeft andere problemen, waaronder de ongelijke grootte, rijkdom en koolstofintensiteit van de huidige bevolking, evenals die van voorgaande generaties.

deze kwesties gelden zowel binnen als tussen landen. Bovendien zijn landen zelf enigszins willekeurige menselijke constructies, die het gevolg zijn van historische, geografische en politieke ongelukken. Met alternatieve grenzen kan de rangschikking van historische verantwoordelijkheden er heel anders uitzien.

een manier om dit te ontwarren is door de bijdragen van landen aan de cumulatieve CO2-emissies te normaliseren volgens hun relatieve bevolking.In tegenstelling tot cumulatieve historische emissies, die direct verband houden met de huidige opwarming, zijn deze cijfers per hoofd van de bevolking niet direct relevant voor het klimaat, legt Prof.Pierre Friedlingstein, leerstoel mathematische modellering van klimaatsystemen aan de Universiteit van Exeter, uit. Hij vertelt Carbon Brief:

“wat van belang is voor de atmosfeer en het klimaat is de cumulatieve CO2-uitstoot. Hoewel cumulatieve emissies per hoofd van de bevolking interessant zijn, moeten ze niet worden geïnterpreteerd als gedeelde verantwoordelijkheid van landen omdat ze niet direct relevant zijn voor het klimaat. Je zou het moeten vermenigvuldigen met de bevolking van het land om dat verband te leggen met opwarming.”

een andere manier om hierover na te denken is om op te merken dat kleine landen met een hoge uitstoot per hoofd van de bevolking nog steeds relatief onbelangrijk zijn voor de opwarming van de aarde. Om deze reden zijn in onderstaande tabel geen landen opgenomen met een huidige bevolking van minder dan 1 miljoen mensen. (Dit verwijdert de wil van Luxemburg, Guyana, Belize en Brunei.)

Carbon Brief ‘ s analyse voor dit artikel benadert de kwestie van de verantwoording voor relatieve bevolkingsomvang op twee verschillende manieren. Deze benaderingen leveren duidelijk verschillende resultaten op, waardoor de uitdaging om de cumulatieve emissies per hoofd van de bevolking te interpreteren, duidelijk wordt.

de eerste benadering neemt de cumulatieve emissies van een land in elk jaar en verdeelt deze door het aantal mensen dat op dat moment in het land woont, waarbij impliciet de verantwoordelijkheid voor het verleden wordt toegewezen aan degenen die nu leven. De tabel, linksonder, toont de top 20 landen op deze basis, vanaf 2021.

de tweede benadering neemt de emissies per hoofd van de bevolking van een land in elk jaar en telt deze op in de loop van de tijd, met als resultaat vanaf 2021, zoals weergegeven in de tabel rechtsonder. Dit geeft gelijk gewicht aan de emissies per hoofd van de bevolking van het verleden en van het heden.

Rank Land Cumulatieve emissies per bevolking in 2021, tCO2 Rank Land Cumulatief per hoofd van de bevolking-uitstoot, tCO2
1 Canada 1,751 1 Nieuw-Zeeland 5,764
2 Verenigde Staten 1,547 2 Canada 4,772
3 Estland 1,394 3 Australië 4,013
4 Australië 1,388 4 Verenigde Staten 3,820
5 de dollar van Trinidad en Tobago 1,187 5 Argentinië 3,382
6 Rusland 1,181 6 Qatar 3,340
7 Kazachstan 1,121 7 Gabon 2,764
8 Verenigd Koninkrijk 1,100 8 Maleisië 2,342
9 Duitsland 1,059 9 Republiek Congo 2,276
10 België 1,053 10 Nicaragua 2,187
11 Finland 1,052 11 Guaraní 2,111
12 Tsjechië 1,016 12 Kazachstan 2,067
13 Nieuw-Zeeland 962 13 Zambia 1,966
14 Wit-Rusland 961 14 Panama 1,948
15 Oekraïne 922 15 Cote d ‘ Ivoire 1,943
16 Litouwen 899 16 Costa Rica 1,932
17 Qatar 792 17 Bolivia 1,881
18 Denemarken 781 18 Koeweit 1,855
19 Zweden 776 19 de dollar van Trinidad en Tobago 1,842
20 Guaraní 732 20 Verenigde Arabische Emiraten 1,834

De top 20 van landen voor de cumulatieve emissies 1850-2021 gewogen door de bevolking in 2021 (links), ten opzichte van de top-20 van landen voor cumulatieve per hoofd van de emissies 1850-2021 (rechts). De ranglijst sluit landen uit met een bevolking van minder dan 1 miljoen mensen in 2021.

misschien wel het meest opvallende effect van de berekening van de bevolking is de afwezigheid, in bovenstaande tabel, van een aantal van de top 10 voor cumulatieve emissies in het algemeen, namelijk China, India, Brazilië en Indonesië.

hoewel deze landen een grote bijdrage hebben geleverd aan de wereldwijde cumulatieve emissies, hebben zij ook een grote bevolking, waardoor hun impact per persoon veel kleiner is. Deze vier landen zijn goed voor 42% van de wereldbevolking, maar slechts 23% van de cumulatieve emissies 1850-2021.De rest van de top 10, namelijk de VS, Rusland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Canada, is daarentegen goed voor 10% van de wereldbevolking, maar 39% van de cumulatieve emissies.

dit komt tot uiting in de weging naar huidige populaties, in de tabel hierboven links, waar Canada op de eerste plaats staat, gevolgd door de VS, Estland, Australië, Trinidad En Tobago en Rusland.

voor de grotere landen op deze lijst weerspiegelen hun ranglijsten een combinatie van hoge ontbossingspercentages tijdens de 19e en het midden van de 20e eeuw-vaak toen de bevolking veel lager was – samen met een hoog verbruik van fossiele brandstoffen per hoofd van de bevolking in meer recente decennia.

voor anderen zijn de redenen minder duidelijk. Estland, bijvoorbeeld, heeft lang vertrouwd op oliezand voor de meeste van zijn energiebehoeften, wat betekent dat het heeft hoge jaarlijkse emissies per hoofd van de bevolking. De Estse regering heeft toegezegd de productie van oliezand tegen 2040 geleidelijk af te bouwen.

(let op: als voormalige Sovjetstaat worden de emissies van Estland vóór 1991 geschat op basis van zijn aandeel in het totaal van de USSR op dat moment, wat betekent dat er meer onzekerheid is dan voor de meeste andere landen. Zie de methodologische secties hieronder voor meer details.)

Trinidad En Tobago, Een Caraïbisch eiland met slechts 1,4 miljoen inwoners, staat hoog in het vaandel dankzij de grote olie-en gasindustrie, die ook een omvangrijke chemische sector voedt.

wat de cumulatieve ranglijst per hoofd van de bevolking in de tabel rechtsboven betreft, is de lijst heel anders, hoewel Canada, Australië en de VS weer op een prominente positie staan.Nieuw-Zeeland staat bovenaan deze lijst vanwege de omvangrijke ontbossing in de 19e eeuw, toen een groot deel van het inheemse Kauri bos werd gekapt voor zijn waardevolle hout. De kleine bevolking van het land op dat moment had bijgevolg zeer hoge jaarlijkse emissies per hoofd van de bevolking, met het cumulatieve totaal in 1900 goed voor ongeveer twee derde van het totaal vergaard door de huidige dag.

andere landen op deze lijst als gevolg van de uitstoot door ontbossing zijn onder meer Gabon, Maleisië en de Republiek Congo, alsmede een aantal Zuid-Amerikaanse landen.

wat de toewijzing van” verantwoordelijkheid ” voor deze emissies betreft, roept dit opnieuw moeilijke vragen op in verband met kolonisatie en de winning van natuurlijke hulpbronnen door buitenlandse kolonisten.

methodologie: Fossiele data

wetenschappers maken al meer dan een eeuw schattingen van de wereldwijde CO2-uitstoot, waarbij de Zweedse geochemist Arvid Högbom de eerste poging doet in 1894.

in een vertaling door Robbie Andrew, senior onderzoeker bij het Center for International Climate Research (CICERO) in Noorwegen, beschrijft Högbom hoe hij zijn schatting heeft gemaakt:

“de huidige wereldwijde steenkoolproductie is in ronde aantallen 500m ton per jaar, of 1 ton per km2 van het aardoppervlak. Getransformeerd naar CO2 vertegenwoordigt deze hoeveelheid steenkool ongeveer een duizendste deel van het totale CO2 van de lucht.”

volgens Andrew impliceerde Högbom ‘ s werk een wereldwijde CO2-uitstoot van ongeveer 1,8gtco2 in 1890. Hoewel deze eerste inspanning duidelijk vrij benaderend was, lag hij opmerkelijk dicht bij de huidige raming van de uitstoot van steenkool op dat moment, ongeveer 1, 3GtCO2.

hogbom-ragout
uittreksel uit een G Högbom (1894). Vertaling: “de huidige wereldwijde steenkoolproductie is in ronde aantallen 500m ton per jaar, of 1 ton per km2 van het aardoppervlak. Getransformeerd naar CO2 deze hoeveelheid steenkool vertegenwoordigt ongeveer een duizendste deel van de totale CO2 van de lucht”, door Robbie Andrew.Het artikel van Högbom was een inspiratiebron voor het baanbrekende werk uit 1896 van Svante Arrhenis, de eerste die voorspelde dat veranderende atmosferische CO2-niveaus de temperatuur van de Aarde aanzienlijk zouden kunnen veranderen.In de loop der jaren hebben wetenschappers verschillende tijdsreeksen ontwikkeld om de CO2-uitstoot van de verbranding van fossiele brandstoffen te schatten en hoewel deze niet perfect op elkaar aansluiten, zijn ze het binnen enkele procent eens.

de gegevens voor dit artikel zijn ontleend aan een lange lijst van bronnen. De eerste is de schattingen van de nationale historische CO2-emissies van fossiele brandstoffen en cementproductie, ontwikkeld door het Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) in de VS en aangepast door het Global Carbon Project.

de cdiac-cijfers, die nu worden bijgehouden en bijgewerkt door het Appalachian Energy Center van de Appalachian State University, lopen van 1750 tot heden.

de historische fossiele CO2-schattingen zijn gebaseerd op een methodologie die in 1984 werd ontwikkeld en sindsdien is verfijnd. In grote lijnen maakt het gebruik van gegevens over de productie, handel en gebruik van fossiele brandstoffen en schattingen van de hoeveelheid CO2 die vrijkomt wanneer een bepaald gewicht steenkool, olie of gas wordt verbrand.Conceptueel is dit de manier waarop Högbom zijn eerste schatting van de wereldwijde CO2-uitstoot maakte-en een meer verfijnde versie van deze aanpak wordt nog steeds gebruikt om hedendaagse emissies te schatten.

Gregg Marland, een van de hoofdauteurs van de cdiac-tijdseries, die al tientallen jaren aan de cijfers werkt, vertelt Carbon Brief:

“ik denk dat de meeste mensen niet begrijpen dat CO2-emissies zelden ergens worden gemeten, maar eerder worden geschat op basis van de beste beschikbare gegevens over de hoeveelheid geproduceerde fossiele brandstoffen en wat we ermee doen.”

Andrew schrijft:

“omdat de CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen grotendeels verband houdt met energie, een goed bijgehouden grondstoffengroep met zijn cruciale rol in de economische activiteit, is er een schat aan onderliggende gegevens die kunnen worden gebruikt voor het schatten van emissies.”

over het algemeen zegt Marland: “We zijn redelijk tevreden met de basisschattingen van de wereldwijde CO2-uitstoot, maar de onzekerheid kan voor sommige landen in de vroege stadia van de dataset vrij groot zijn.”Hij vertelt Carbon Brief:

“hier zijn gegevens over het gebruik en de verwerking van fossiele brandstoffen terug naar 1751. De gegevens vereisen enige verwerking en ze zijn niet perfect, maar ze laten een vrij goede geschiedenis toe…het construeren van schattingen voor de eerste jaren wordt vergemakkelijkt door twee feiten: In het begin waren er slechts een paar landen die fossiele brandstoffen verbrandden en het groeitempo is zodanig dat het overgrote deel van de wereldwijde emissies in de laatste decennia heeft plaatsgevonden.”

een voor de hand liggende vraag die uit de gegevens naar voren komt, is waarom China, met een bevolking van ongeveer 400 miljoen mensen, zelfs in 1850, tot rond het begin van de 20e eeuw als nuluitstoot door het verbranden van fossiele brandstoffen moet worden geregistreerd.Men vermoedt dat China al duizenden jaren steenkool gebruikt, met een verklaring dat het al in de 11e eeuw honderdduizenden tonnen per jaar verbrandde om ijzer te maken.

het gebruik van steenkool zou echter zeer lokaal zijn vanwege de hoge transportkosten, en sommige ijzeren hubs stortten in na de Mongoolse invasie. China bleef voornamelijk afhankelijk van houtbrandstof, wat een wijdverbreide ontbossing veroorzaakte. In een artikel uit 2004 schrijft energiehistoricus Vaclav Smil:

“in 1900 werden verschillende Europese landen bijna volledig van energie voorzien door kolen – maar het energieverbruik in het Chinese platteland in het laatste jaar van de Qing-dynastie (1911) verschilde weinig van de staat die 100 of 500 jaar eerder op het Chinese platteland heerste.”

“steenkool is moeilijk te kwantificeren vóór 1900,” merkt een andere database van Historisch energiegebruik over de hele wereld op, samengesteld door prof. Paolo Malanima en gehost door het Center for History and Economics aan Harvard University. Niettemin ondersteunen deze gegevens de cijfers van het CDIAC.

Marland tells Carbon Brief:

“het lijkt mij onwaarschijnlijk dat er sprake was van een groot gebruik van steenkool dat niet is weergegeven in sommige van de historische gegevens die we hebben gebruikt.”

methodologie: industriële basislijn

de analyse van Carbon Brief voor dit artikel begint in 1850, omdat dit samenvalt met de IPCC-definitie van de pre-industriële referentieperiode van 1850-1900 en omdat gegevens over nationale emissies ten gevolge van landgebruik en bosbouw niet beschikbaar zijn voor 1850 (zie hieronder).

volgens de CDIAC-cijfers stootte slechts een handvol landen significante CO2 uit door de verbranding van fossiele brandstoffen vóór 1850-en veel landen hadden tot ver in de 20e eeuw verwaarloosbare totalen.

daarom wordt vanaf 1850 slechts 3,8gtco2 van de uitstoot van fossiele brandstoffen die in de eeuw van 1750-1850 vrijkwam, uitgesloten, ongeveer 0,2% van de totale uitstoot gedurende de volledige periode 1750-2021.Van het totaal van vóór 1850 was bijna driekwart (2,8 gtco2) afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Als de analyse wordt verlengd tot 1750, wordt er 0 toegevoegd.1 procentpunt van het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de wereldwijde cumulatieve emissies.

het CDIAC-werk wordt ook gebruikt in de historische tijdseries gepubliceerd door het Global Carbon Project (GCP), dat is samengevoegd met andere nuttige informatie door our World in Data (OWID). Carbon Brief ‘ s analyse neemt fossiele emissiegegevens tot 2019 van de OWID compilatie.

in de analyse worden vervolgens de emissies in 2020 en 2021 geraamd aan de hand van de bijna realtime-cijfers die door de Koolstofmonitor zijn gepubliceerd. Dit biedt geaggregeerde gegevens voor de grote economieën en de rest van de wereld.

de cijfers voor 2020 passen de jaarlijkse procentuele verandering van Koolstofmonitor toe op het totaal voor 2019 van GKP in ton. De aanpak voor 2021 is dezelfde, maar maakt gebruik van de jaarlijkse procentuele verandering in emissies tot nu toe. Op het moment van schrijven liepen de gegevens van de Koolstofmonitor door tot eind juli 2021.

gegevens over fossiele CO2-emissies van internationaal vervoer worden afzonderlijk gerapporteerd door GCP en verzameld op de persoonlijke webpagina van Robbie Andrew, een van de medewerkers van het project. Carbon Brief ging ervan uit dat de emissies van het internationale vervoer in 2020 zijn gehalveerd alvorens terug te keren naar het niveau van 2019.

GCP via Our World in Data is ook de bron van op consumptie gebaseerde emissierekeningen, die vanaf 1990 lopen. Populatiegegevens komen uit onze wereld in Data en Gapminder.

methodologie: veranderende grenzen

territoriale veranderingen en de eenwording of desintegratie van nationale entiteiten vormen een bijzonder probleem voor de historische verdeling van emissies. “Indien mogelijk “houden de CDIAC-gegevens rekening met het veranderen van de nationale grenzen in de loop van de tijd, hoewel dit” erg moeilijk ” is, zegt Marland.

zo wisselt de verantwoordelijkheid voor de emissies van de steenkool – en mineraalrijke regio Elzas-Lotharingen tussen Frankrijk en Duitsland, afhankelijk van de huidige grenzen.Ook de emissies uit het gebied dat nu Pakistan vormt, worden gerapporteerd onder het totaal van India vóór de opdeling van het land in 1947, waarbij Bangladesh zich verder van Pakistan splitste in 1971.

Marland tells Carbon Brief:

“er zijn natuurlijk een aantal veranderingen aan de nationale grenzen die heel moeilijk te verwerken zijn. Maar dingen als het uiteenvallen van de voormalige Sovjet – Unie of het voormalige Joegoslavië – of het combineren van Noord-en Zuid-Vietnam of Oost-en West-Duitsland-laten eigenlijk een aantal data sporen achter die wederopbouw mogelijk maken. De sleutel is volgens mij om transparant en eerlijk te zijn en zich te laten leiden door de beste beschikbare gegevens.”

de behandeling van landen binnen supranationale entiteiten, zoals de Oostenrijks-Hongaarse of Ottomaanse rijken, creëert verdere problemen – en het potentieel voor dubbeltelling, zegt Andrew.

kaart van het Oostenrijks Oostenrijks-Hongaarse Rijk. in 1850
kaart van het Oostenrijks Oostenrijks-Hongaarse Rijk. in 1850. Credit: World History Archive / Alamy Stockfoto.

een belangrijk verschil met CDIAC is dat de GCP nationale emissies aggregeert en opgesplitst naar moderne geografische entiteiten, waarbij Oost-en west-Duitsland tot één eenheid worden samengevoegd.Terwijl het CDIAC de emissies van Tsjechoslowakije als één enkel land rapporteert tot het na 1991 in Tsjechië en Slowakije is opgesplitst, rapporteert het GCP ook cijfers voor de twee landen die deel uitmaken over de hele tijdsperiode. Deze verdeling is gebaseerd op het aandeel van Tsjechië en Slowakije in de emissies ten tijde van de verdeling in 1991, waarbij deze aandelen in de loop van de tijd worden geprojecteerd.Voor de landen van de voormalige Sovjet-Unie hanteert GCP dezelfde benadering, terwijl het CDIAC gegevens voor de USSR van 1830-1991 en voor de onafhankelijke staten daarna rapporteert.

dit is duidelijk een ruwe benadering, die de andere bronnen van onzekerheid in de gegevens vergroot – en dus mag de relatieve rangorde van deze landen niet te veel worden geïnterpreteerd.

om cumulatieve emissies in de loop van de tijd bij te houden, wordt in de analyse van Carbon Brief echter gebruik gemaakt van de GCP-rapportage van nationale emissies, in plaats van de verschuivende landdefinities die door het CDIAC worden gebruikt.

methodologie: de geschatte nationale CO2-emissies ten gevolge van landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) zijn het gemiddelde van twee gegevensbronnen, namelijk Houghton en Nassikas (2017, hierna “HN” genoemd) en Hansis et al (2015, “BLUE”genoemd).Een van de auteurs, prof. Julia Pongratz, directeur van de afdeling geografie van de Ludwig-Maximillians Universiteit München, deelde bijgewerkte versies van deze datasets, die 1850-2019 bestrijken en gebruik maken van geharmoniseerde landetikettering, met Carbon Brief.

beide datasets zijn afgeleid van” boekhoudmodellen”, die, in eenvoudige termen, veranderingen in de bodem-en bovengrondse koolstofvoorraden in de loop van de tijd registreren, op basis van geaggregeerde niveaus van veranderingen in landgebruik.Richard Houghton, senior scientist emeritus bij het Woodwell Climate Research Center en de hoofdauteur van de HN timeseries, legt het concept uit aan Carbon Brief:

“we berekenen de jaarlijkse emissies van veranderingen in landgebruik met een boekhoudmodel en twee soorten gegevens. De eerste soort reconstrueert gebieden van akkers, weiden, bossen en andere landen. De tweede soort gegevens zijn de KOOLSTOFGEGEVENS. Hoeveel koolstof zit er in de vegetatie en de bodem van verschillende soorten ecosystemen en hoe veranderen die bestanden als gevolg van veranderingen in landgebruik en bosbouw?”

Tekening op de bredere wetenschappelijke literatuur, de onderzoekers zeggen het model hoeveel koolstof is verloren of gewonnen wanneer veranderingen in landgebruik als gevolg van menselijke activiteit, Houghton zegt:

“De boekhouding model is gebaseerd op het kennen van de jaarlijkse veranderingen in de koolstofvoorraden van een hectare grond ondergaat een soort van beheer of gebruik van het land, bijvoorbeeld het wissen van een bos voor landbouwgrond, of het planten van een bos op open terrein. Deze gegevens over koolstofvoorraden en hun veranderingen in het beheer zijn afkomstig uit ecologische en bosbouwliteratuur.”

de twee datasets van LULUCF bevatten aanzienlijke verschillen op mondiaal en nationaal niveau, die zijn onderzocht in een recent gezamenlijk document dat door de twee groepen is gepubliceerd.

belangrijke factoren zijn het gebruik van verschillende onderliggende gegevens over landgebruik en dat HN dit op nationaal niveau aggregeert, terwijl blauw ruimtelijk expliciet is. Dit stelt BLUE in staat om verschuivende teelt te volgen die gevolgen kan hebben voor koolstofvoorraden in een groter gebied, zelfs als het nettoareaal van landbouwgrond hetzelfde blijft.

een bullock team carting kauri logs in New Zealands Kauri Forests, circa 1900
een bullock team carting logs in a kauri forest in Matakohe, New Zealands North Island, circa 1900. Credit: Lakeview Images / Alamy Stockfoto.

de modellen verschillen ook in hun schattingen van de koolstofvoorraden voor elk type landgebruik, evenals in hun behandeling van het aandeel van de voorraden die snel ontbinden.

om deze tijdreeksen voor 2021 volledig bij te werken, zijn de emissies van het landgebruik in de meest recente jaren ongewijzigd gebleven sinds de meest recent beschikbare schatting.

net als bij de schattingen van fossiele CO2-emissies neemt de onzekerheid in de LULUCF-cijfers verder terug in de tijd toe. Houghton vertelt Carbon Brief:

“uiteraard is de onzekerheid het gevolg van onvolledige gegevens en de veronderstellingen die we gebruiken om ontbrekende stukjes in te vullen. De onzekerheid neemt toe naarmate we teruggaan in de tijd, maar de mate van verandering in landgebruik was in het verleden over het algemeen lager dan in de afgelopen 60 jaar.”

Pongratz zegt dat de totale onzekerheid in het mondiale landgebruik en de uitstoot van bossen ongeveer plus of min 2, 5GtCO2 per jaar bedraagt, wat een vergelijkbaar bereik is met dat voor fossiele brandstoffen. Deze onzekerheid is echter relatief veel groter, met ±50% van het geschatte LULUCF-totaal.

hoewel het niveau van onzekerheid in landgebruik en bosbouwemissies de afgelopen jaren aanzienlijk is verminderd, zegt Pongratz:

“het is het meest onzekere deel van het antropogene koolstofbudget, maar neemt nu belangrijke politieke dimensies aan met discussies over CO2-verwijdering.”

een derde dataset over LULUCF-emissies, De “OSCAR” – tijdreeks, wordt samen met HN en BLUE gemiddeld voor de jaarlijkse analyse van de mondiale Koolstofbegroting.

OSCAR wordt echter eerder op regionaal dan op landniveau gerapporteerd en werd dus niet gebruikt in de Nationale Historische emissieanalyse van Carbon Brief. Pongratz vertelt Carbon kort de OSCAR gegevens is over het algemeen ongeveer in het midden van de andere twee series. Het cumulatieve globale totaal voor LULUCF dat door Carbon Brief wordt gebruikt, verschilt met minder dan 2% van het drieweggemiddelde dat door GCP wordt gebruikt.

hoewel de analyse van Carbon Brief in 1850 begint, sluit deze datum, net als bij fossiele brandstoffen, enige CO2-emissies uit die verband houden met veranderingen in pre-industrieel landgebruik, voornamelijk het ruimen van bossen.Pongratz was de hoofdauteur van een artikel uit 2012 over regionale emissies van veranderingen in landgebruik tijdens de 1.000-jarige pre-industriële periode van 800-1850.

in Europa toont dit onderzoek een grote puls van emissies aan als gevolg van de wijdverbreide ontbossing tot aan de Zwarte Dood, gevolgd door een nieuwe golf van ontbossing tijdens de renaissance.Interessant is echter dat de Globale emissies van veranderingen in landgebruik in het algemeen worden gedomineerd door China en Zuid-Azië, een regio die voornamelijk uit India bestaat.

in het document wordt geconcludeerd dat de pre-industriële CO2-emissies het aandeel van Azië in de huidige opwarming met 2-3 procentpunten doen toenemen, terwijl het aandeel van Noord-Amerika en Europa met een vergelijkbaar bedrag afneemt.

Deellijnen uit dit verhaal
 • analyse: welke landen zijn historisch verantwoordelijk voor klimaatverandering?

Leave a Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.