alternativ utbildning bedömning och registrering Service

råd linje

om du har några frågor kring hemundervisning eller ansökningsprocessen, kontakta alternativ utbildning bedömning och registrering Service, detaljer nedan:

01 771 8635
eller
01 771 8854

[email protected]

Välkommen till Tuslas alternativa Utbildningsbedömnings-och Registreringstjänst.

enligt Avsnitt 14 i Education (Welfare) Act 2000 ansvarar Tusla för att upprätthålla ett register över alla barn som är hemutbildade/skolade eller som går på en icke-erkänd / självständig skola. En fristående skola är en skola som inte övervakas av Institutionen för utbildning och färdigheter.

om du är en förälder/vårdnadshavare som vill hem utbilda ditt barn eller skicka dem till en fristående skola, hittar du information här.

informationen som ges hjälper dig att fatta ditt beslut om att utbilda ditt barn hemma eller utanför en erkänd skola. Informationen innehåller ansökningsformuläret du behöver ansöka och vägledning om hur du fyller i och skickar in din ansökan. Du hittar också information om vem du ska kontakta om du vill ha mer information eller råd om att söka hemundervisning/hemundervisning. Du hittar också information om bedömningsprocessen.

hemundervisning och gå på fristående skolor

den irländska konstitutionen erkänner en förälders/vårdnadshavares roll som barnets primära lärare och har i lag fastställt att en förälder/vårdnadshavare kan hemutbilda ett barn eller kan välja att skicka sitt barn till en icke-erkänd skola (det vill säga en oberoende skola som inte övervakas eller finansieras av Institutionen för utbildning och färdigheter).

föräldrar som väljer att utbilda sitt barn på andra platser än erkända skolor tar en viktig roll. De åtar sig att tillhandahålla en viss minimiutbildning för sitt barn – en uppgift som kräver stor eftertanke och effektivt genomförande, samt ett stort engagemang i tid och energi. De allra flesta föräldrar som väljer att utbilda sina barn på detta sätt visar stort engagemang för processen och tycker att det är en tillfredsställande och framgångsrik upplevelse.

man måste komma ihåg att medan föräldrar som hemutbildar kan använda en mängd olika resurser (inklusive i vissa fall handledare, speciallärare, korrespondenskurser, online-utbildningsprogram etc.) vid hemundervisning ligger det övergripande ansvaret för barnets utbildning kvar hos föräldrarna. Det bör också noteras att lagen lägger på föräldern som leverantör och primärpedagog för att hjälpa en auktoriserad Person att göra en bedömning av den utbildning som tillhandahålls.

det finns inget krav på att föräldrar eller andra som ansvarar för utbildning av ett barn i ett hem eller annan miljö utanför en erkänd skola har några speciella kvalifikationer. Det är dock rimligt att förvänta sig att de skulle visa ett engagemang och förmåga att tillhandahålla en utbildning som är anpassad till det berörda barnets/renns behov. Om du väljer att utbilda ditt barn hemma behöver du inte en formell undervisningskvalifikation.

det finns många anledningar till att föräldrar väljer att utbilda barn, inklusive men inte begränsat till personliga omständigheter/familjeliv, filosofiska eller religiösa skäl. Du behöver inte följa den nationella läroplanen, men du måste se till att ditt barn får en viss minimiutbildning. Du kan välja ett lämpligt tillvägagångssätt baserat på ditt barns inlärningsbehov och lämpligt för deras ålder, förmåga och förmåga.

i linje med föräldrar som utbildar barn hemma måste föräldrar som väljer att skicka sina barn till en fristående skola ansöka om att få sitt barn registrerat i Avsnitt 14-registret, för barn som får utbildning på en annan plats än en erkänd skola. En behörig Person kommer att göra en bedömning av den utbildning som tillhandahålls vid den identifierade fristående skolan.

barn-och Familjebyråns Roll

Tusla – barn-och Familjebyrå stöder föräldrarnas rätt att utbilda hemma och vill arbeta med föräldrar, vårdare och utbildningsgemenskapen för att utveckla effektiva och stödjande partnerskap. Barn-och Familjebyrån (Tusla) har ett lagkrav enligt Avsnitt 14 i utbildnings-och Välfärdslagen 2000 för att upprätthålla ett register över barn som får utbildning hemma eller i en icke-erkänd/självständig skola. Alla föräldrar eller vårdnadshavare som vill utbilda sina barn hemma eller i en fristående skola måste registrera sitt barn hos Tusla. Registreringen är inte automatisk. Det är en laglig skyldighet och ansvaret är på föräldrar eller vårdnadshavare att göra en ansökan på deras barns vägnar.

barn-och Ungdomsministern har från och med den 26 augusti 2020 infört ett nytt ansökningsformulär som definieras i lagstiftningen för att styra ansökningsprocessen för föräldrar som vill utbilda sina barn utanför en erkänd skola. En kopia av lagstiftningen finns här

funktionen alternativ utbildning bedömning och registrering (AEARS) i Tusla ansvarar för reglering av tillhandahållande av utbildning på andra platser än erkända skolor. Dess uppgift är att göra en bedömning av utbildningsutbudet för barn mot ministerrådgivning för att avgöra om ett barn kan placeras i det lagstadgade registret över barn som utbildats utanför en erkänd skola.

vem ska ansöka om hemundervisning / registrering i Avsnitt 14 Register för barn som får en utbildning på en annan plats än en erkänd skola?

du bör ansöka om hemundervisning/avsnitt 14-registrering om du är förälder(er), vårdnadshavare eller fosterföräldrar till ett barn och du är för närvarande, eller om du tänker utbilda ditt barn/ren hemma eller på en icke-erkänd/självständig skola.

du måste ansöka om registrering för om ditt barn inte går på en erkänd (DES) skola och om ditt barn är bosatt i staten och;

  1. ditt barn har fyllt 6 år och är inte äldre än 16; eller
  2. ditt barn är 16 år, har inte avslutat 3 år efter grundskolan & har ännu inte fyllt 18 år.

om ditt barn är mellan 16 och 18 år och är hemmautbildad eller går på en fristående skola kan du ansöka om registrering.

alla barn i Avsnitt 14-registret har rätt till samma status som ett barn som får sin utbildning i en erkänd skola.

barn, vars namn finns i Avsnitt 14-registret, tas automatiskt bort från registret när de fyller 18 år.

behöver jag skicka in en kopia av mitt barns födelsebevis?

det ifyllda ansökningsformuläret måste lämnas in med en certifierad kopia av barnets födelsebevis. Skicka inte in den ursprungliga kopian av ditt barns födelsebevis. Återkomsten av födelsebeviset kan ta flera veckor. Om ett födelsebevis inte är tillgängligt accepteras också en certifierad kopia av barnets Pass.

ett certifierat dokument är en kopia av ett originaldokument som har visats, validerats och markerats som originalsynt av något av följande:

  • en praktiserande advokat eller kommissionär för eder
  • en medlem av en Garda s Sacorioch Sacorina
  • en notarie
  • Fredskommissionär
var skickar jag in min ansökan?

se till att en separat ansökningsblankett fylls i för varje enskilt barn och skickas in med ett medföljande certifierat födelsebevis.

föräldrar till barn som går eller ska gå på en fristående skola ska ha kontakt direkt med skolans rektor/chef när det gäller att skicka in ett ansökningsformulär. Inlämning av ansökningar till tjänsten för bedömning och registrering av alternativ utbildning för barn som går i en icke-erkänd/fristående skola kan underlättas av den relevanta skolan på uppdrag av föräldern/vårdnadshavarna.

ifyllda ansökningsblanketter för Hemundervisning ska returneras direkt till alternativ Utbildningsbedömning och Registreringstjänst via e-post eller post:

e – post- [email protected]

Registreringssektion
alternativ Utbildningsbedömning & Registreringstjänst
barn-och Familjebyrå
våning 2, Brunel Building
Heuston South Quarter
Dublin 8

vad händer efter att jag skickat in en ansökan?

innan ett barns namn kan föras in i registret ska den utbildning som ges bedömas enligt Avsnitt 14 i lagen om utbildning (välfärd), 2000, i enlighet med de riktlinjer för bedömning av utbildning på andra platser än en erkänd skola 2003 som utfärdats av utbildnings-och Kompetensministern. Bedömningen av utbildningsbestämmelsen är att avgöra om barnet/ren har fått en viss minimiutbildning.

Irlands konstitution säger att ’staten ska dock, som väktare av det gemensamma bästa, kräva med tanke på faktiska förhållanden att barnen får en viss minimiutbildning moralisk, intellektuell och social’.

om det efter denna bedömning beslutas att barnet får en viss minimiutbildning kommer deras namn att placeras i Avsnitt 14-registret. Det är i detta skede av processen där ditt barn / rens namn kommer att tas bort från registret för en erkänd skola, om de tidigare deltog i en erkänd skola innan de deltog i hemundervisning/deltog i en självständig skola.

registrering och bedömning av utbildningsbestämmelsen är föremål för periodisk granskning av barn-och Familjebyrån.

tjänsten för bedömning och registrering av alternativ utbildning har utvecklat vägledning för föräldrar/vårdnadshavare som vill ansöka om hemundervisning eller skicka sitt barn till en fristående skola. Information om hur man ansöker finns i följande dokument;

  • ansökningsblankett: R1 ansökningsblankett (lagstadgat Instrument)
  • vägledning för att fylla i R1-ansökningsblanketten
  • Vanliga frågor

Rådgivningslinje

föräldrar som vill utbilda sitt barn hemma eller på en fristående skola kan kontakta tjänsten för bedömning och registrering av alternativ utbildning på:

01 771 8635
eller
01 771 8854

[email protected]

Lämna ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.